logo okPółnocno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Białymstoku (PWSRM) jest organizacją zawodową skupiającą ponad 100 specjalistów w zakresie szacowania nieruchomości, którzy zgodnie z nazwą Stowarzyszenia zasadniczą część swojej działalności zawodowej wykonują na obszarze województw podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz mazowieckiego. 

Rejestracji Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych dokonano w dniu 26 lutego 2010 r. Data rejestracji PWSRM nie oznacza jednak, że dopiero w 2010 r. zawiązał się ruch zawodowy w obszarze dzisiejszego działania Stowarzyszenia. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego PWSRM wywodziły się z białostockiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, którego początki działalności sięgają 1994 roku, a który to Oddział po rejestracji Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych został rozwiązany. Pierwszym prezesem wyłonionym na zebraniu założycielskim został Krzysztof Gabrel.

Podstawowymi celami PWSRM jest dążenie do profesjonalizacji obsługi rynku nieruchomości, wyrażanie oczekiwań, interesów i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, występowanie na rzecz jego potrzeb wobec organów władz państwowych i samorządowych oraz organizacji gospodarczych i społecznych, a także krzewienie solidarności zawodowej. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami lokalnych władz i podmiotów, organizowanie szkoleń zawodowych i spotkań integracyjnych dla osób skupionych w Stowarzyszeniu oraz praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

W połowie 2010 r. PWSRM przystąpiłodo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i od tego czasu przedstawiciele Stowarzyszenia starają się czynnie uczestniczyć również w ogólnokrajowym życiu stowarzyszeniowym.

Zgodnie ze Statutem PWSRM władze Stowarzyszenia wybierane są na 3 lata.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego aktualnie (kadencja 2013-2016) wchodzą:

  • Bogdan Ratasiewicz - Prezes,
  • Krzysztof Gabrel - Wiceprezes,
  • Małgorzta Stankiewicz - Sekretarz,
  • Krystyna Aleksiejuk - Skarbnik,
  • Kazimierz Fajfer - Członek Zarządu,
  • Janusz Obrostek - Członek Zarządu.

Pracami Komisji Rewizyjnej PWSRM kieruje Zbigniew Piszczatowski , zaś Sądu Koleżeńskiego PWSRM Paweł Moskwa.

Przy Północno – Wschodnim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych powołana jest Komisja Opiniodawcza dokonująca oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli chcieliby Państwo przystąpić do naszego Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adrees Stowarzyszenia.

DEKLARACJA DO POBRANIA